ne moreš konoplje kar zradirat iz zakonov, ker nas vežejo mednarodne konvencije.

torej je treba konopljo postaviti v zakonih na pravo mesto.

 

o konoplji govori torej:

zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami

in sicer se konoplje dotika v nekaj točkah:

 

2. člen - razvrstitev sprejme vlada rs na predlog ministra

3. člen

Prepovedane droge so razvrščene v eno od naslednjih treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini:

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini;

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini;

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini

 

5. člen

Prepovedana je posest prepovedanih drog, razen pod pogoji določenimi v 7. in 19. členu tega zakona.

6. člen

Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila.

7. člen

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Prepovedane droge iz skupine II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena izda minister, na podlagi ocene letnih potreb.

9. člen

Vrtni mak (Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis Sativa l.) se lahko gojita samo za prehrambene in industrijske namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za kmetijstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/NPB/NPB_st.1.pdf

2. minister naredi razpored!

3. konopljo je treba dati v tretjo skupino, ker ni izredno nevarna oziroma sploh ni nevarna za zdravje. - to naredi minister, če so izpolnjeni pogoji...

7. treba je spremeniti 7,člen tako, da je treba imeti dovoljenje za promet rastlin iz 2 in 3 skupine, za prozvodnjo za lastne potrebe,posest in uporabo (rastlin iz tretje skupin) pa ni treba dovoljenja.

9. iz 9. člena pa se enostavno briše konopljo.

AMPAK TO NI DOVOLJ; SAJ JE TREBA KONOPLJO POTEM prekvalificirati v drugih predpisih.

konoplje se dotika

Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št. 133/03).

nekaj točk se dotika konoplje:

Top of Fo 1. člen pravilnik določa razvrstitev zdravilnih rastlin za peroralno uporabo.

Zdravilne rastline v smislu tega pravilnika so sveže ali posušene rastline ali deli rastlin, v celem ali razdrobljene do stopnje sita 355/180 Ph.Eur. (pulvis grossus) v naravni in predelani obliki.

2. člen

Zdravilne rastline se razvrstijo v naslednje kategorije:

– kategorija H,

– kategorija Z,

– kategorija ZR,

– kategorija ND.

Seznam zdravilnih rastlin je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen

V kategorijo H se razvrstijo zdravilne rastline, ki se lahko uporabljajo tudi kot živila, če se uporabljajo deli rastlin v določeni stopnji rasti (dozorelosti). Za izdelke, ki vsebujejo visoko koncentrirane in visoko prečiščene ekstrakte iz teh rastlin, je treba pridobiti mnenje organa, pristojnega za zdravila.

Če izdelkom iz zdravilnih rastlin kategorije H pripisujejo zdravilne učinke v smislu preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni pri ljudeh, se razvrstijo med zdravila.

4. člen

V kategorijo Z se razvrstijo zdravilne rastline, ki so namenjene za preprečevanje in zdravljenje bolezni in bolezenskih stanj. Tako rastline kot izdelki za peroralno uporabo, ki vsebujejo zdravilne rastline iz te kategorije v naravni ali predelani obliki, se praviloma razvrstijo med zdravila, ki se izdajajo brez recepta.

Zdravilne rastline, ki so v pravilnik o aromah (Uradni list RS, št. 77/01).

5. člen

V kategorijo ZR se razvrstijo zdravilne rastline, katerih uporaba zahteva zdravniški nadzor.

Za zdravilne rastline kategorije ZR je značilna strupenost pri prekoračenih odmerkih, v priporočenih odmerkih pa so možni neželeni škodljivi učinki, tako da varnost ni zagotovljena brez zdravniškega nadzora zdravljenja. V kategoriji ZR so tudi zdravilne rastline s toksikomanogenim učinkom.

Tako zdravilne rastline kot izdelki za peroralno uporabo, ki vsebujejo zdravilne rastline iz kategorije ZR v naravni ali predelani obliki, se praviloma razvrstijo med zdravila, ki se izdajajo le na recept.

6. člen

V kategorijo ND se razvrstijo zdravilne rastline, pri katerih je tveganje za zdravje ljudi večje od možne koristnosti. Zaradi akutne ali kronične strupenosti njihova uporaba ni dovoljena.

KEBER je dal leta 2003 konopljo v tretjo skupino zdravil na recepte: ZR

Priloga: Seznam zdravilnih rastlin

KUKOVIČEVA pa leta 2008 v četrto skupino nedovoljenih drog ND

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-103-04369-OB~P001-0000.PDF

TUKAJ JE TOREJ TREBA DATI KONOPLJO V DRUGO SKUPINO: Z - ZATO KER KONOPLJA NI NE NEVARNA, NITI NE POVZROČA ODVISNOSTI

AMPAK POTEM JE TREBA UPOŠTEVATI 36.  ČLEN ZAKONA O ZDRAVILIH:

1. bibliografske ali strokovne dokaze, da je bilo zadevno ali ustrezno drugo zdravilo v medicinski uporabi najmanj 30 let pred datumom vloge, od tega najmanj 15 let v Evropski uniji. Če se zdravilo manj kot 15 let uporablja v Evropski uniji in pri tem izpolnjuje pogoje za tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, organ, pristojen za zdravila, predloži dokaze o dolgotrajni uporabi tega ali ustreznega drugega zdravila Evropski agenciji za zdravila v oceno in

2. bibliografski pregled podatkov o varnosti skupaj z izvedenskim poročilom in na zahtevo organa, pristojnega za zdravila, katere koli dodatne podatke, ki so potrebni za oceno varnosti zdravila.

(2) Potrebna dokazila o medicinski uporabi v obdobju 30 let, zahteve za drugo ustrezno zdravilo ter obliko in vsebino zahtevane dokumentacije v nacionalnem postopku, postopku z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranem postopku ter način reševanja arbitražnih postopkov, pravila označevanja in oglaševanja za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora predpiše pristojni minister.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200631&stevilka=1266

KAR POMENI, DA JE TREBA DOKAZOVATI, DA SE TO UPORABLJA ŽE 30 LET PO SVETU IN 15 LET V EU KOT ZDRAVILO (KAR JE SPORNO IN TEŽKO DOKAZATI, SAJ URADNEGA ZDRAVLJENJA NI BILO, PAČ PA LE RAZISKAVE - SICER USPEŠNE IN PERSPEKTIVNE, TER EKSPERIMENTI. V TEM PRIMERU JE TREBA VLOGO Z DOKUMENTACIJO NASLOVITI NA EU IN IZPOLNITI 16.c člen Direktive 2001/83/ES.

POLEG TEGA GRE PRI KONOPLJI ZA TRADICIONALNO NARAVNO ZDRAVILO RASTLINSKEGA IZVORA, IN JE TREBA UPOŠTEVATI ŠE PRAVILNIK O LE TEH, POSEBEJ 8.ČLEN

1. bibliografske ali strokovne dokaze, da je bilo zadevno ali ustrezno drugo zdravilo v medicinski uporabi najmanj 30 let pred datumom vloge, od tega najmanj 15 let v Evropski uniji. Če se zdravilo manj kot 15 let uporablja v Evropski uniji in pri tem izpolnjuje pogoje za tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, organ, pristojen za zdravila, predloži dokaze o dolgotrajni uporabi tega ali ustreznega drugega zdravila Evropski agenciji za zdravila v oceno in

2. bibliografski pregled podatkov o varnosti skupaj z izvedenskim poročilom in na zahtevo organa, pristojnega za zdravila, katere koli dodatne podatke, ki so potrebni za oceno varnosti zdravila.

(2) Potrebna dokazila o medicinski uporabi v obdobju 30 let, zahteve za drugo ustrezno zdravilo ter obliko in vsebino zahtevane dokumentacije v nacionalnem postopku, postopku z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranem postopku ter način reševanja arbitražnih postopkov, pravila označevanja in oglaševanja za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora predpiše pristojni minister.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200655&stevilka=2342

KER JE TOREJ TEŽKO DOKAZOVATI 30 LETNO UPORABO, RAZEN, ČE SE VSE TAKO IMENOVANE 'REKREATIVNE' UPORABE NE PREKVALIFICIRA V ' TERAPEVTSKO' Z NAMENOM STABILIZACIJE DUŠEVNEGA STANJA (ZA DEPRESIJO JE DOKAZANA KONOPLJA ZDRAVILNA) - JE TREBA TOREJ RAZMISLITI TUDI O IZPOLNITVI TISTEGA ČLENA 16. C IZ EU DIREKTIVE, KI IMA PODOBNE ZAHTEVE, KOT NAŠ ZAKON:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004L0024:SL:PDF

 

POLEG TEGA JE TREBA ŠE UPOŠTEVATI KONVENCIJO O DROGAH IN PROMETU  Z NARKOTIKI IZ LETA 1961, KI V 28. TOČKI ZAHTEVA, DA SE KOOPLJO OBRAVNAVA ENAKO KOT MAK:

Article 28

C

ONTROL OF CANNABIS

1. If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for the production of cannabis or cannabis resin, it shall apply thereto the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy.

2. This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes.

3. The Parties shall adopt such measures as may be necessary to prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant.

http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf

GLEDE TE KONVENCIJE JE TREBA PREKLICATI PRVO TOČKO 28. ČLENA, ZA KAR OBSTAJAJO PREDPISANI POSTOPKI:

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/DKPMP.pdf

TUKAJ SE ZDI REŠITEV ŠE NAJBOLJ ENOSTAVNA, SAJ LAHKO NA PODLAGI 44 IN 47. ČLENA DUNAJSKE KONVENCIJE O MEDNARODNIH POGODBAH ODSTOPIMO SAMO OD 1. TOČKE 28 ČLENA KOVENCIJE O DROGAH IZ 1961 LETA.

44. ČLEN

44.

člen

Deljivost dolo

čb mednarodne pogodbe

1. Pravica pogodbenice odpovedati mednarodno pogodbo, odstopiti od nje ali jo za

časno prenehati

uporabljati, ki je dolo

čena v mednarodni pogodbi ali izhaja iz 56. člena, se lahko uveljavlja samo za celotno

mednarodno pogodbo, razen

če ni v njej določeno drugače ali se pogodbenice ne dogovorijo drugače.

2. Na razlog za ni

čnost ali prenehanje veljavnosti mednarodne pogodbe, odstop ene od pogodbenic ali

za

časno prenehanje njene uporabe, ki ga priznava ta konvencija, se je mogoče sklicevati samo v zvezi s celotno

mednarodno pogodbo, razen v primerih iz naslednjih odstavkov ali 60.

člena.

3.

Če se razlog nanaša samo na nekatere določbe, se je nanj mogoče sklicevati samo v zvezi s temi

dolo

čbami, kadar:

a) je te dolo

čbe glede izvajanja mogoče ločiti od preostalega dela mednarodne pogodbe;

b) iz mednarodne pogodbe izhaja ali se sicer ugotovi, da sprejetje teh dolo

čb za drugo pogodbenico ali

pogodbenice ni bistvenega pomena za njihovo privolitev, da jih zavezuje celotna mednarodna pogodba;

c) nadaljnje izvajanje preostalega dela mednarodne pogodbe ni nepravi

čno.

ČLEN 48

48.

člen

Napaka

1. Država se lahko sklicuje na napako v mednarodni pogodbi kot na razlog za razveljavitev privolitve, da

jo mednarodna pogodba zavezuje,

če se napaka nanaša na dejstvo ali okoliščine, za katere je domnevala, da so

obstajale ob sklenitvi mednarodne pogodbe in so bile bistvene za njeno privolitev, da jo mednarodna pogodba

zavezuje.

2. Prejšnji odstavek se ne uporablja,

če je ta država s svojim ravnanjem pripomogla k napaki ali če so bile

okoliš

čine take, da bi morala biti opozorjena na možnost napake.

3. Napaka, ki se nanaša samo na besedilo mednarodne pogodbe, ne vpliva na njeno veljavnost; v tem

primeru se uporablja 79.

člen.

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/DKPMP.pdf

 

KAJ JE DEJANSKO TREBA ZAČETI DELATI PREDEN SE LAHKO ODDA VLOGE NA PRAVA MESTA:

NABIRATI GRADIVO O NAJRAZLIČNEJŠIH USPEŠNIH MEDICINSKIH RAZISKAVAH.

POLEG TEGA JE TREBA TUDI MALO PREŠTUDIRATI NAČELA SAMOZDRAVLJENJA:

8. Tradicionalna in homeopatska zdravila

Ljudje za samozdravljenje uporabljajo poleg zdravil, katerih učinki so bili dokazani z dobro

načrtovanimi kliničnimi raziskavami po vseh pravilih dobre klinične prakse, tudi pripravke, katerih

učinki so bili dokazani po manj strogih merilih ali pa niti še niso bili dokazani, pri nekaterih pa je bilo

celo dokazano, da ne delujejo. Kljub temu jih ljudje uporabljajo že desetletja ali stoletja in jih ni

mogoče prepovedati, saj bi si jih ljudje v primeru prepovedi prodaje izdelovali sami in uporabljali brez

nadzora. Stroka je ugotovila, da je najustrezneje tudi te izdelke opredeliti kot zdravila in tako z

ustrezno omejeno uporabo in kakovostjo zagotoviti njihovo varnost. Takšna zdravila morajo biti

ustrezno označena, da ne bi zavajala tistih potrošnikov, ki se želijo (samo)zdraviti izključno z zdravili

z jasno dokazanim učinkom. Evropska direktiva o zdravilih, ki je implementirana tudi v slovenski

zakonodaji (31), tako pozna dve kategoriji zdravil, pri katerih dokazi o klinični učinkovitosti niso

potrebni: homeopatska in tradicionalna zdravila. Pri homeopatskih zdravilih ni potrebnih nobenih

dokazov o učinkovitosti, pri tradicionalnih zdravilih pa mora proizvajalec dokazati, da je učinek

zdravila »verjeten«. Poleg tega velja za tradicionalna zdravila še nekaj zahtev: da se v enaki obliki,

odmerkih in za enak namen uporabljajo že vsaj 30 let, da so za peroralno ali topično uporabo, da so

primerna za samozdravljenje in da so v prehodnem obdobju rastlinskega izvora. Izdelki iz teh dveh

skupin morajo biti že na škatlici jasno označeni: npr. »tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za

lažje izkašljevanje pri prehladu, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj« (32).

http://www.drmed-mb.org/wp-content/uploads/Samozdravljenje-med-Slovenci-Smogavec-Softic-2.-dekanovan-nagrada-2009.pdf

POLEG TEGA JE TREBA UGOTOVITI, KDO JE SPLOH LAHKO PREDLAGATELJ ZA KONOPLJO, V PREDPISIH O ZDRAVILIH OZIROMA ZDRAVILNIH ZELIŠČIH PIŠE, DA JE PREDLAGATELJ TISTI, KI HOČE DELATI IZ TEGA BIZNIS. MOGOČE JE BREZ BIZNISA KAKŠNA STVAR MANJ ZA IZPOLNIT - AMPAK LAHKO PA TUDI , DA BREZ BIZNISA SPLOH VLOGA NI MOGOČA.

TOREJ

1. JE TREBA UGOTOVIT, KDO JE LAHKO PREDLAGATELJ

2. JE TREBA ZBRAT VSO MOŽNO DOKUMENTACIJO

-O POZITIVNIH TERAPEVTSKIH UČINKIH ,

- O DEJSTVU, DA KONOPLJA NE POVZROČA ODVISNOSTI

-O DEJSTVU, DA KONOPLJA NI NEVARNA - NITI ENE SMRTNE DOZE - PREDOZIRANJE NEMOGOČE

- O LANSKI KANADSKI UNIVERZITETNI RAZISKAVI, KI JE OVRGLA IZMIŠLJEN MIT, DA KONOPLJA POVZROČA PROMETNE NESREČE

tako da pot je dokaj jasna, z nabiranjem materiala je še kar dosti dela, ampak na srečo materiala ne manjka. upam da ne bo težko najti legitimnega predlagatelja, potem pa se bo čakalo...