V zadnjem stoletju se je zmanjšalo število ateistov.

Ameriška protestantska rnisijonska statistika David Barrett in Todd Johnson sta izračunala, da bo še letos število kristjanov po vsem svetu preseglo dve milijardi, obenem pa, da se bo od 558 ~rcilijonov na zaeetku dvajsetega stoletja poveealo za vee kot triinpolkrat.
To poveeanje je treba predvsem pripisati poveeanju rasti prebivalstva (leta 1900 je živelo na Zemlji 1,619 milijarde ljudi; leta 2000 pa 6,091 milijarde, kar pomeni skoraj štirikrat vee). Sam odstotek kristjanov se je ob tem poveeanju celo rahlo _zmanjšal: s 34,4 odstotka na 33,2 odstotka. Razlog za to je dejstvo, da kristjani živijo veeinoma na obmoejih s podpovpreenim , od5totkom rojstev. `
Statistiki predvidevajo, da se bo ~>delež" kristjanov v svetovnem prebivalstvu do leta 2025 poveeal na 34,8 odstotka. To pripisujejo naertovanju rojstev v državah z juga zemeljske poloble.
Druga po številu najveeja skupit~a vernih so muslimani. Teh je 1, 2 rnilijardi {20 odstotkov prebivalstva). Število muslimanov se je v primerjavi s kristjani od zaeetka 20. stoletja (200 milijonov) poveealo za 5koraj šestkrat. Ta podatek pa je vsekakor vprašljiv, saj dostikrat štejejo za muslimane vse tiste prebivalce, na katerih ima islam zaradi agodovine moean kulturni vpliv.
Tako je v srednjeazijskih republikah.
Za muslimani pridejo na vrsto hindujci s 770 milijoni (12,9 odstotka svetovnega prebivalstva), nato pa ljudje, ki ne pripadajo nobeni religiji. Njihovo število se je v zadnjem stoletju skokovito poveealo: z 2,9 miliJona na 765 milijonov.
Šest odstotkov zemljanov je budistov (360 milijonov). Naravnim verstvom pripada 240 milijonov prebivalcev našega planeta (4,1 odstotek). Ateistov je 146 milijonov (2,5 odstotka). Ti so tudi edini, pri katerih se število zaeelo zmanjševati po letu T 970, in sicer za 26 milijonov.
Tako imenovanim "novim verstvom", torej združenjem ezoterikov in scientologov pripada že 100 milijonov ljudi (1,6 odstotka). Sikhov je 23 milijonov (0,4 odstotka), judov pa 15 milijonov {0, 25 odstotka).
Med kristjani je najvee katolieanov (nekaj vee kot milijarda ljudi), nato protestantov (367 milijonov), pravoslavnih (225 milijonov) in anglikancev (55 milijonov).
Ee gledamo po celinah, je najvee kristjanov v Evropi (531 milijonov), nato v Latinski Ameriki (462 milijonov), Afriki (330 milijonov), Aziji (286 milijonov), Severni Ameriki (224 milijonov) in Oceaniji (20 milijonov).
Povedati pa je treba, da je ver ska statistika vprašljiva zadeva, saj le malo verskih skupnosti vodi sta tistiene podatke o svojih elanih, nanjo pa vplivajo še druga dejstva.

 

 

V čem je tretja fatimska skrivnost?

Tako imenovana tretja fatimska skrivnost predvidoma ne govori o bližnjih hudih naravnih nesreeah ali vojnah, rnarvee o verski krizi, meni portugalski salezijanec Jose dos Santos Valinho v pred kratkim objavljeni knjigi Reportage da Fatima. Valinho je neeak edine še žive vidkinje iz Fatime s. Lucije. V knjigi, ki sta jo napisala italijanska easnikarja, med drugim trdi, da je eden od stavkov skrivne Marijine prerokbe že znan. Božja Mati . je njegovi teti, s. Luciji do Santos, ki danes živi kot redovnica strogega reda, namree povedala, da se bo na Portugalskem vedno obdržal verski nauk. Neznani pa so naslednji stavki prerokbe, za katero vedo le papeži in nekateri njihovi najožji sodelavci. Njeno vsebino jim je v pismu zaupala s. Lucija. Duhovnik Valinho meni, da pismo mogoee govori o verski krizi oziroma bližnjih razkolih v Cerkvi.
V knjigi je kot priea za Marijina prikazovanja v Fatimi naveden tudi Joao Marto, pred dnevi umrli brat Jacinte in Francisca. V pogovoru je izjavil, da sprva ni verjel v resnienost Marijinih prikazovanj svojima sorodnikoma. Mnenje je spremenil, ko sta njegov brat in sestra res umrla. v zgodnji mladosti, kot je bilo napovedano.
Papež Janez Pavel II. bo Jacinto in Francisca 13. maja, na obletnico Marijinih prikazovanj v Fatimi, razglasili za blažena.