PO SLEDEH TIMSS-a

Si frajer če nisi dober?

Barbara Japelj Pavešič: "Pri najboljših je znanje slabše, to pa je zaskrbjujoče. Gre za tisto znanje, kiga otroci usvojijo s povezovanjem različnih področij. Znanje pri klasičnih predmetih je enako, kot je bilo. "

Ugotovitve zadnje mednarodne raziskave o znanju matematike in naravoslovja osmošolcev (Timss) iz leta 1999, koordinira jo mednarodna organizacija za raziskovanje dosežkov v izobraževanju IEA s sedežem v Bostonu, so decembra preplavile javnost v vseh 38 sodelujočih državah. Tako tudi pri nas. O namenu raziskave in njenih ugotovitvah smo se pogovarjali s koordinatorko raziskave pri nas Barbaro Japelj Pavešič s Pedagoškega inštituta v Ljubljani, ki med drugim ugotavlja, da v drugih državah otroci bolj cenijo znanje kot pri nas.

 

 

 

Čeprav je bila uvrstitev naših osmošolcev nad mednarodnim povprečjem (od 38 držav so zasedli 11. mesto pri matematiki in 13. pri naravoslovju), je bilo v strokovnih krogih čutiti zaskrbljenost Je res čas za alarm? Ne, stanje pri nas ni alarmantno.
Raziskava je namenjena merjenju trendov. Gre za enake ponovitve iste raziskave (leta 1995 so v njej sodelovali učenci 3., 4., 7. in 8. razreda ter dijaki zadnjega letnika srednje šole, leta 1999 je raziskava zajela osme razcede, naslednja pa bo leta 2003). Z enakimi nalogami in vprašalniki na isti populaciji ugotavljamo, kakšno znanje imajo učenci. Tako ugotavljamo ali je njihovo znanje bogatejše ali siromašnejše.

So v zadnji raziskavi sodelaoval iisti otroci kot leta 1995?
To niso isti učenci, pač pa ista generacija otrok. Ugotovitve kažejo, da so trendi pri nas slabši kot v drugih državah. O posameznih vsebinah je v zadnji raziskavi znanje slabše, kot je bilo v raziskavi leta 1995. In to je tisto, kar je zaskrbljujoče. Nekateri strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju prenove, menijo, da te ugotovitve potrjujejo, kako je potrebna.

Je znanje učencev torej slabše?
Na splošno je pri nas znanje učencev še vedno isto, slabše je le pri nekaterih vsebinah.

Kje so vzroki za tako stanje?
O njih še ne moremo govoriti. Povem lahko le, kar ugotavljamo. po prvih analizah raziskave. Denimo, da pri nas izrazito upada znanje pri naravoslovju, in sicer v sklopu o Zemlji. V Sloveniji za to nimamo svojega predmeta kot v nekaterih drugih državah, temveč je snov medpredmetna. Na tem področju so bili naši otroci vedno zelo uspešni. Tokrat je v tej skupini znanje manjše pri dečkih in deklicah. Pri najboljših je torej znanje slabše in to nas skrbi. Gre za tisto znanje, ki ga otroci usvojijo s povezovanjem različnih področij. Znanje pri "klasičnih" predmetih je enako, kot je bilo.

Nekatere države imajo naravoslovno snov zajeto v enem predmetu, v drugih je razdrobIjena na dva ali tri. Ali je uspeh pri naravoslovju odvisen tudi od tega, koliko predmetov imajo učenci?
O tem, ali je pri naravoslovju bolje imeti en predmet ali več, v številnih dnavah že dolgo razpravljajo. Tam; kjer imamo tri naravoslovne predmete (biologija, fizika, kemija), je kemija vedno najmanj priljubljena (dekleta imajo raje biologijo, fantje fiziko). Zato nekatere države združijo kemijo in fiziko in tako skušajo omiliti negativen odnos učencev do kemije. Pomembno je, da učitelj predstavi naravoslovje čim bolj življensko. Po raziskavah je za uspeh na tem področju pomembno predvsem, v katerem razredu je bila vpeljana posamezna snov in kako se ta prepleta z drugimi predmeti ter vsakdanjim življenjem. Tako so sestavljene tudi naloge.

O obremenjenosti otrok se je zadnje mesece v šolstvu veliko govorilo. Raziskava je zajela tudi podatke, koliko ur učenci porabijo za šolo (zajeta sta objektivno število ur pouka v posameznih državah in subjektivna ocena učencev, koliko ur porabijo za domačo nalogo in drugo šolsko delo). Na tej lestvici smo na dnu. Izkazalo pa se je, da so nekatere države z veliko urami po uspehu slabše, denimo Indonezija in Filipini.
Čas, ki ga otrok porabi za šolo in domače naloge, ter uspeh na državni ravni se ne skladata vedno. Nekatere države imajo visoke dosežke, čeprav otroci porabijo malo časa za delo za šolo in obratno. Pri nas se je že večkrat izkazalo, da boljši učenci porabijo za šolo manj časa in slabši več. Po tem se razlikujemo od ostalih držav, kjer boljši učenci porabijo več časa za svoj uspeh (učitelji jim v skladu z notranjo diferenciacijo dajo zahtevnejše domače naloge). O tem, koliko časa za šolo porabijo boljši, srednji in slabši učenci, pripravljamo temeljitejšo analizo.

Podatek, da smo pri najmanj urah pouka in domačega dela za šolo še vedno dosegli dobre rezultate, rodi pomislek, da so naši otroci vendarle precej obremenjeni ...
Iz podatkov lahko sklepamo, da je naš pouk intenziven. Problematično je to, da imamo najmanj ur pouka in domačega dela za šolo od 38 sodelujočih držav. Ne vemo pa, ali so učenci pri domačem delu upoštevali tudi inštrukcije. To vprašanje (ali imaš inštrukcije, koliko ur na dan, teden, pri katerem predmetu) bomo uvrstili v naslednjo raziskavo.

Presenetili so tudi podatki, da naši otroci nimajo pozitivnega odnosa do znanja. Da je pomembno biti dober v matematiki, meni 91 odstotkov slovenskih učencev, podobno kot v Maroku in na Filipinih, kar je skoraj najmanj na svetu (mednarodno povprečje je 92 odstotkov) ...!
Številke, kako naši otroci cenijo znanje, so sicer visoke; tri četrtine otrok ve, da se mora učiti. Vendar so v marsikaterem podrobnem pregledu spet na dnu lestvice. Najprej bi morali ceniti znanje v družbi, javnosti. Le tako se bodo otroci začeli zavedati, da je znanje vrednota. Učili bi se z večjim veseljem in mimogrede - podobno kot zdaj uporabljajo računalnik in ne priznajo, da je tudi to učenje. Zanimiva je kategorija, kaj vrstniki menijo; da je pomembno ... Otroku v osmem razredu mnenje vrstnikov pomeni več kot mnenje staršev in drugih. Manj kot polovica naših učencev meni, da njihovi vrstniki menijo, da je v naravoslovju pomembno biti dober. Mar to ne pomeni, da si "frajer", če nisi dober?! To je tisto, kar bi bilo treba spremeniti! V drugih državah otroci bolj cenijo znanje.

Kako lahko ugotovitve raziskave koristno uporabi naša šolska politika?
Dobro bi bilo preveriti, kako je z učnimi načrti in znanjem po področjih pri nas in v tujini, ter ugotoviti, ali imajo naši učenci pri pouku tiste vsebine; ki jih obvladajo tudi učenci iz drugih držav. Učne načrte je torej treba primerjati s temi strokovnimi standardi, ki so se oblikovali na temelju raziskave.

Obeta se tudi zvezek z nalogami, ki so jih reševali učenci v sklopu raziskave ...
Da. V njem bo objavljena polovica nalog (te v naslednji raziskavi spremenijo, vendar njihova vsebina in težavnost ostaneta). Druga polovica ostane javnosti prikrita, saj gre za raziskavo trendov, ki se ponovi. Zvezek bodo šole lahko dobile, izšel pa bo še v tem šolskem letu.

 

DOMINIKA PRIJATELJ ; Šolski razgledi ; 20. januar 2001